Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте.

Рішення конференції трудового колективу, вченої ради РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м.Ялта) 30 серпня 2013 р. № 1 м. Ялта

 Про підсумки діяльності університету

в 2012/2013 навчальному році та основні завдання

на 2013/2014 навчальний рік

 

Заслухавши й обговоривши доповідь ректора університету, дійсного члена НАПНУ, професора О. В. Глузмана „Про підсумки діяльності університету в 2012/2013 навчальному році й основні завдання на 2013/2014 навчальний рік”, конференція трудового колективу, вчена рада університету відзначають, що в 2012/2013 навчальному році діяльність колективу, ректорату, професорсько-викладацького складу університету було спрямовано на подальшу поетапну реалізацію державної політики у сфері вищої освіти та науки і Комплексної програми розвитку університету; забезпечення рівного доступу різних категорій громадян до вищої освіти; суттєве підвищення її якості; поліпшення науково-дослідної роботи; демократизацію навчально-виховного процесу й управління університетом, що дозволило не лише закріпити, а продовжити нарощування позитивних змін системного характеру щодо розвитку університету.

Організація навчально-виховного процесу в університеті протягом 2012/2013 навчального року визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та подальшим вдосконаленням нормативно-правового і методичного забезпечення підготовки фахівців. Університет розвивається у загальному контексті інтеграції до Європейського освітнього простору з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури.

Переконливим підтвердженням правильності обраного курсу щодо перетворення нашого університету в провідний вищий навчальних заклад Європейського рівня є 9 місце в рейтингу МОН України серед педагогічних, гуманітарних та вузів з підготовки фахівців фізичного виховання і спорту (в рамках проекту „Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів”).

Реалізація низки заходів щодо поліпшення організаційно-методичного супроводу навчального процесу дозволило отримати такі результати: з 1397 випускників університету 558 осіб (39,9%) здали державну атестацію лише на „відмінно” та за результатами навчання 295 випускників (21%) отримали диплом із відзнакою. В цілому якісний показник навчальних досягнень студентів університету складає 55,6%, абсолютна успішність – 93,3%.

Загалом, за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з урахуванням коледжу) вищу освіту здобуває 3400 студентів, 90 аспірантів, 12 докторантів.

Протягом 2012/2013 рр. в університеті ліцензовано 17 напрямів (спеціальностей) та акредитовано 12 напрямів (спеціальностей), зокрема повторно ліцензовано підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та суттєво збільшено ліцензований обсяг з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та фахівців соціальної роботи. Університет в цілому акредитовано за IV рівнем.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим від 19.08.2013 № 923 реорганізовано філіал університету в м. Армянську в Інститут педагогічної освіти і менеджменту.

Перехід університету на нову (інститутську) структуру менеджменту забезпечив позитивну динаміку в науковій діяльності викладачів і студентів та підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Протягом 2012/2013 навчального року співробітниками вишу успішно захищено 18 кандидатських і 1 докторську дисертації, вчене звання „професор” отримав 1 співробітник та 4 — вчене звання „доцент”. В стінах університету проведено 33 науково-практичних конференцій і семінарів, в тому числі 15 – міжнародних, 3 – всеукраїнських та 6 регіональних.

Подальшого розвитку в університеті набула студентська науково-дослідна робота, різними формами якої охоплено понад 1445 студентів. Слід зазначити, що на сьогодні в університеті функціонує 85 студентських наукових гуртків, 53 проблемні групи. За результатами участі 80 студентів університету у різних конкурсах науково-дослідної та творчої спрямованості 21 учасник здобув нагороди різного рівня. Студентами різних курсів протягом поточного року надруковано 1093 наукові праці, в т.ч. 95 статей у збірниках ВНЗ України.

Серйозно розширилася міжнародна діяльність університету. В університеті успішно виконується 42 знакові двосторонні угоди із іноземними партнерами 26 країн (США, Франція, Іспанія, Португалія, Польща, Угорщина, Бельгія, Німеччина, Словаччина, Білорусь та ін.). Розпочато роботу з реалізації проекту програми Європейської комісії Темпус-Тасіс „Розробка і впровадження мультилінгвальної освітньої програми для учителів в університетах Грузії та України”. Організовано поїздки делегацій університету до 9 країн: Бельгія, Ізраїль, Грузія, Арменія, Канада, Норвегія, Польща, Швеція, Іспанія.

Протягом 2012/2013 н. р. делегації університету брали участь в трьох Міжнародних виставках („Сучасні навчальні заклади” (м. Київ) - отримано золоту медаль; „Сучасна освіта в Україні”; „Інноватика в сучасній освіті” - отримана срібна медаль та звання „Лідер в науково-дослідній діяльності”) та 3 регіональних.

У поточному році університет нарощував зусилля щодо розбудови матеріально-технічної бази. Стабільним було фінансування всіх аспектів функціонування університету. У 2011/2012 навчальному році доходи загального фонду склали 25654,8 тис. грн. (2012 р. – 35928,5 тис. грн.), спеціального фонду – 3946,4 тис. грн. (2012 р. – 9882,8 тис. грн.), благодійного фонду – 495,2 тис. грн. (2012 р. – 625,7 тис. грн.). Лише на капітальний і поточний ремонти у минулому навчальному році використано близько 1052,9 тис. грн.

Зусилля виховного процесу в 2012/2013 навчального року було сконцентровано на пріоритетних напрямках, а саме: національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадсько-правовому, морально-етичному, екологічному, художньо-естетичному, фізичному вихованні та утвердженні здорового способу життя. Збагатився зміст, організаційні форми та методи виховної роботи зі студентською молоддю. Традиційним став міжнародний фестиваль-конкурс студентської творчості „Кримська весна”, в якому цього року взяли участь більше 300 учасників з різних країн світу. Спостерігається позитивна динаміка в організації спортивно-масової роботи: четвертий рік поспіль команда університету бере участь в турнірі з футболу м. Ялти.

Студентство університету бере активну участь у благодійних акціях та волонтерському русі. Суттєва роль студентського самоврядування та його вплив на життя університету. Повсякденна робота Студентської Ради була спрямована на формування єдиної корпоративної культури університету, створення умов для консолідації студентського середовища в питанні підвищення якості навчання, створення нової освітньої ідеології, політики партнерства студента та викладача.

Водночас конференція трудового колективу, вчена рада університету відзначають, що поряд з позитивною динамікою в розвитку вишу є і проблеми: не завжди організаційно-управлінські заходи, які реалізовувалися ректоратом, інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами, в повний мірі досягали мети та забезпечували ефективне розв’язання складних проблем розвитку університету в умовах сучасного динамічного суспільства.

Подальшого удосконалення потребують: модель системи управління якістю освітніх послуг на рівні університету, інститутів, кафедр, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, зокрема супровід самостійної роботи, урізноманітнення її видів, підвищення частини наукової складової у підготовці майбутніх фахівців, створення освітньо-наукового середовища в університеті, навчання студентів у форматі „наука–освіта–технології”; співпраця інститутів і кафедр із роботодавцями; діяльність аспірантури; посилення вимог до наукового та методичного рівня літератури, що видається в університеті; створення сучасних засобів навчання й інформаційного супроводу підготовки фахівців.

Не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення рівень організації виховної роботи зі студентською молоддю, особливо на рівні академічних груп, гуртожитків.

Враховуючи зазначене, конференція трудового колективу, вчена рада університету ухвалюють:

1. Роботу колективу університету, ректорату протягом 2012/2013 навчального року визнати задовільною.

2. Дотримуватися в діяльності університету основних напрямків державної політики у сфері вищої освіти.

3. Ректорові університету, проф. Глузману О. В.:

3.1. до 01.12.2013 р. підготувати пропозиції Міністерству освіти та науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Раді Міністрів АРК щодо вдосконалення матеріально-технічної бази університету та його структурних підрозділів;

3.2. посилити контроль за неухильним дотриманням проректорами, керівниками структурних підрозділів, науково-педагогічними працівниками вимог нормативно-правових актів із питань вищої освіти, належною трудовою дисципліною, за якістю освітньої та наукової діяльності, за достовірністю і оперативністю подання всіх видів інформації; забезпечити дієвий контроль за виконанням рішень органів управління та власних рішень;

3.3. до 01.10.2013 р. спільно з проректором із наукової роботи Пономарьовою О. Ю., проректором з навчальної роботи Кот Т. О. організувати розробку програми реалізації моделі класичного університету;

3.4. вжити додаткових заходів щодо безумовного забезпечення прав студентів та викладачів стосовно вибору мови викладання навчальних дисциплін і проведення позанавчальних університетських заходів; щорічно організовувати моніторинг серед студентів і викладачів стосовно вибору мови навчання;

3.5. розширити участь університету у виконанні міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм та освітніх проектів шляхом укладання довгострокових договорів про наукове співробітництво;

3.6. активізувати роботу з профспілковою організацією з усіх питань забезпечення належного статусу науково-педагогічних працівників, студентів, підвищення рівня їхнього соціального захисту. Забезпечити виконання положень Угоди з ПК у частині, що стосується розробки нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів у галузі трудових відносин;

3.7. організувати протягом навчального року звіти проректорів, керівників інститутів, керівників структурних підрозділів на вченій раді університету про виконання ними умов контракту.

4. Першому проректорові, доц. Бойку Г. М.:

4.1. переглянути та привести у відповідність до вимог нових нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим навчально-нормативну документацію з організаційно-методичного забезпечення діяльності університету;

4.2. забезпечити реалізацію основних завдань діяльності науково-педагогічних працівників в умовах студентоцентризму навчального середовища:

- інтеграцію навчальної та наукової роботи;

 • індивідуалізацію навчального процесу, удосконалення змісту та технологій навчання;

 • інтенсифікацію навчального процесу, наповнення якісно новим змістом самостійної роботи студентів та індивідуально-консультативної роботи зі студентом;

 • запровадження системи діагностики рівня сформованості компетенцій, що забезпечує реалізацію мотивуючої та контролюючої функцій;

 • забезпечення прозорості навчального процесу, його гнучкості, підвищення інформованості студентів;

 • підвищення результативності підготовки фахівців шляхом впровадження компетентнісного підходу;

4.3. здійснювати постійний контроль за реалізацією в навчальних структурних підрозділах системи заходів з адаптації студентів-першокурсників до особливостей навчання в університеті;

4.4. спільно з навчально-методичним відділом, керівниками інститутів, директорами філії та коледжу, завідувачами кафедр організувати моніторинг якості навчальних досягнень студентів. Розробити та подати на розгляд Вченій раді університету систему заходів щодо покращення організації навчального процесу в контексті підвищення вимогливості до студентів і викладачів, враховуючи особливості програм підготовки фахівців відповідних напрямів (спеціальностей);

4.5. до 10.09.2013 р. спільно з керівниками інститутів розробити та реалізувати систему заходів щодо оптимізації навчального процесу у виші, із врахуванням раціонального використання аудиторного фонду, вимог законодавства стосовно чисельності студентів в академічних групах та організації консультацій студентів, як правило, протягом другої половини робочого дня;

4.6. до 10.11.2013 р. розробити модель системи управління якістю надання освітніх послуг на рівні університету, інститутів, кафедр з врахуванням європейських вимог оцінки якості підготовки фахівців;

4.7. постійно тримати на контролі функціонування системи діагностики та рейтингової оцінки якості освітнього процесу університету, що охоплює: поточний і підсумковий контроль, контроль змісту навчання, контроль технологій навчання; контроль здобутих знань; вимоги щодо організації та контролю за здійсненням навчального процесу; вимоги до викладачів; кураторів академічних груп; вимоги до студентів; результати сесій; оцінки роботодавців; якість підготовки випускників;

4.8. спільно з керівниками інститутів забезпечити контроль за дотриманням професорсько-викладацьким складом університету графіку навчального процесу, розкладів занять та виконання в повному обсязі робочих програм навчальних дисциплін;

4.9. до 01.10.2013 р. спільно з Центром довузівської та післядипломної освіти (Двойнос Л. В.) завершити планування роботи міжвідомчої Ради з профорієнтаційної роботи на 2013/2014 н. р. та постійно контролювати її діяльність; організувати моніторинг регіональних потреб у фахівцях із вищою освітою; продовжити практику проведення „аукціону фахівців”; врахувавши специфіку вступної кампанії 2013 р., розробити систему додаткових організаційних заходів щодо забезпечення максимально можливої прозорості в роботі приймальної комісії 2014 р.; вжити додаткових заходів щодо збільшення контингенту студентів всіх форм навчання та слухачів післядипломної освіти та освіти дорослих; розширити співпрацю з регіональними Центрами зайнятості населення;

4.10. до 01.04.2014 р. спільно з директорами інститутів, Центром довузівської та післядипломної освіти організувати підготовку та підписання угод з роботодавцями на підготовку фахівців в університеті;

4.11. спільно з проректором з наукової роботи (Пономарьова О. Ю.) забезпечити жорсткий контроль виконання плану з підготовки та перепідготовки науково-педагогічних кадрів в університеті;

4.12. до 01.10.2013 спільно з директором центру довузівської підготовки та післядипломної освіти (Двойнос Л. В.) організувати створення електронного банку даних загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим, в яких навчаються 11-класники;

4.13. до 01.10.2013 р. спільно з проректором із навчальної роботи Кот Т. О., директором центру довузівської підготовки та післядипломної освіти Двойнос Л. В., керівниками інститутів, директором філії підготувати пропозиції щодо організації вступної компанії на 2014р.;

4.14. протягом навчального року спільно з проректором з навчальної роботи (Кот Т. О.), співробітниками навчально-методичного відділу продовжити практику надання організаційно-методичної допомоги Євпаторійському інституту соціальних наук, Інституту педагогіки і менеджменту (м. Армянськ) й Економіко-гуманітарному коледжу;

4.15. до 20.09.2013 р. спільно з проректором з наукової роботи (Пономарьова О. Ю.) спланувати й організувати роботу внутрішньовузівського семінару-практикуму для викладачів університету з питань інноваційних форм і методів організації навчального процесу;

4.16. спільно з завідувачами кафедр, проректорами з навчальної та наукової роботи (Кот Т. О., Пономарьова О. Ю.) вжити заходи щодо подальшого розширення випуску навчальної та методичної літератури, в тому числі на електронних носіях, поліпшення її якості, створення інтерактивних електронних посібників;

4.17. спільно з керівниками інститутів, завідувачами кафедр і бібліотеки активізувати роботу щодо впровадження української мови у навчально-виховний процес, сприяти викладачам у забезпеченні навчального процесу україномовними підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними рекомендаціями тощо;

4.18. спільно з проректором із навчальної роботи Кот Т. О., керівниками інститутів вивчити питання та надати пропозиції стосовно підвищення рівня підготовки студентів із іноземних мов та створення можливостей для вивчення другої іноземної мови;

4.19. до 01.10.2013 р. спільно з проректорами з навчальної та наукової роботи (Кот Т. О., Пономарьова О. Ю.), адміністрацією середньої загальноосвітньої школи № 2 м. Ялти (ЕНВК „Школа майбутнього”) розробити комплекс заходів щодо подальшого науково-педагогічного супроводу експериментальної роботи на базі школи;

5. Проректорові з наукової роботи, проф. Пономарьовій О. Ю.:

5.1. до 10.09.2013 р. спільно з керівником прес-служби університету скласти план підготовки статей в друкованих засобах масової інформації та графік телепрограм на ТК „Ялта–ТВ” про діяльність університету;

5.2. до 20.10.2013 р. розробити та запровадити систему додаткових заходів щодо розширення наукової складової у змісті підготовки майбутніх фахівців;

5.2. спільно з керівниками інститутів посилити інтеграційні зв’язки навчального процесу з наукою в університеті; створити умови для реалізації навчання студентів у форматі „наука–освіта–технології”;

5.3. забезпечити спільно з керівниками інститутів інтеграцію навчальної та наукової діяльності через:

 • органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

 • підготовку підручників, навчальних посібників та інших науково-методичних засобів з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій;

 • розвиток різних форм наукової співпраці (включно з міжнародною) з установами й організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для здійснення наукових досліджень і розробок;

 • участь викладачів у науково-дослідній роботі;

 • планування науково-дослідної роботи та її виконання в межах робочого часу викладачів і студентів;

 • організацію навчально-наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, науково-дослідної роботи, виконання курсових, дипломних проектів (робіт) з науково-дослідною складовою тощо;

 • проходження практик студентів у провідних наукових, науково-дослідних установах, інноваційних підприємствах;

 • корегування обсягів навчальної роботи викладачів з метою створення умов для ефективного виконання наукових досліджень;

 • впровадження індивідуальних графіків навчального процесу для студентів, які беруть участь в науково-дослідній роботі;

5.4. продовжити практику об’єктивного оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу в частині результативності їхньої наукової діяльності шляхом визначення персонального рейтингу кожного викладача. Спільно з першим проректором Бойком Г. М., проректором з навчальної роботи Кот Т. О. визначити умови проведення конкурсу та форми заохочення професорсько-викладацького складу університету до створення електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових комп'ютерних програм, навчальних відеофільмів та інших матеріалів для розміщення в мережі Інтернет;

5.5. активізувати наукову діяльність кафедр, наукових центрів, поглибити їхню співпрацю з академічними установами, науково-дослідними підрозділами, зокрема, зарубіжними партнерами;

5.6. забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень, збільшити частку інститутів, кафедр, наукових центрів у виконанні проектів науково-технічних програм, проектів за державним і регіональним замовленнями;

5.7. спільно з завідувачами кафедр домогтися підвищення ефективності діяльності аспірантури, докторантури. Посилити персональну відповідальність завідувачів кафедр, керівників центрів за формування науково-педагогічного потенціалу підрозділів; активно залучати до науково-дослідної роботи студентів;

5.8. розробити пропозиції щодо вдосконалення системи підвищення кваліфікації та стажування викладачів, передбачивши різні тематичні напрямки, насамперед, готовність до використання сучасних технологій навчання, опанування новими досягненнями науки за профілем підготовки;

5.9. спільно з завідувачами кафедр активізувати роботу щодо збільшення кількості студентів, які беруть участь в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, творчих конкурсах. Поліпшити якість їхньої підготовки, розробити систему заохочення обдарованих студентів і викладачів, студенти яких стали переможцями студентських олімпіад, конкурсів, змагань;

5.10. до 01.10.2013 р. спільно з першим проректором Бойком Г. М. розробити систему додаткових організаційно-педагогічних заходів щодо участі членів кафедр в роботі республіканського відділення МАН на базі університету;

5.11. до 01.11.2013 р. проаналізувати ефективність діяльності РВВ університету та розробити заходи щодо поліпшення його роботи;

5.12. нарощувати темпи роботи університету, інститутів і кафедр щодо їх виходу на міжнародний ринок освітніх послуг, розширення ділових контактів урядовими та неурядовими організаціями, програмами і фондами;

5.13. до 01.10.2013 р. подати на погодження вченій раді університету:

- програму подальшого розширення співпраці з університетами країн СНД та Європи, з партнерами далекого та ближнього зарубіжжя;

- план заходів щодо забезпечення прийому на навчання студентів-іноземців;

- план закордонних відряджень представників ректорату, керівників структурних підрозділів, професорсько-викладацького складу та студентів на найближчі три роки.

6. Проректорові з навчальної роботи, Кот Т. О.:

6.1. протягом навчального року надавати методично-правову допомогу щодо підготовки співробітниками кафедр Ліцензійних та Акредитаційних справ, з урахуванням вимог чинного законодавства України в сфері вищої освіти;

6.2. спільно з директорами інститутів, завідувачами кафедр організувати підготовку та подання до навчально-методичного відділу: „Ліцензійні справи” - до 20.09.2013 р.; „Акредитаційні справи” - до 10.10.2013 - ОКР „молодший спеціаліст”, „бакалавр” та до 08.01.2014 р. - ОКР „спеціаліст”, „магістр”;

6.3. забезпечити подання до Департаменту наукової діяльності:

6.3.1. “Акредитаційні справи” ОКР:

 • “молодший спеціаліст” та “бакалавр” - до 25.10.2013 р.;

 • “спеціаліст”, “магістр” - до 13.01.2014 р.;

6.3.2. „Ліцензійні справи” - до 30.09.2013 р.;

6.4. спільно з начальником навчально-методичного відділу спланувати та організувати роботу експертних комісій, постійно координувати роботу підрозділів університету стосовно організації ліцензування й акредитації;

6.5. до 01.10.2013 р. завершити оновлення обліково-звітної документації з навчальної та навчально-методичної роботи згідно з вимогами МОН України;

6.6. до 15.09.2013 р. проаналізувати ситуацію щодо організації вивчення дисциплін за вибором студентів, вжити невідкладних заходів щодо забезпечення можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання;

6.7. вжити додаткових заходів щодо забезпечення оперативного контролю за якістю навчального процесу.

7. Проректорові з виховної роботи Веселовій О. Л.:

7.1. активізувати виховну роботу серед студентів щодо залучення їх до громадського життя університету; розвивати різноманітні форми студентського самоврядування, особливо в гуртожитках; активно залучати органи студентського самоврядування до конструктивного діалогу з адміністрацією університету; розв’язання питань навчальної та наукової діяльності студентства, питань з працевлаштування випускників; організації студентського побуту, занять спортом і дозвілля.

7.2. до 20.09.2013. р. спільно з керівниками інститутів:

 • визначити основні концептуальні засади, орієнтири та завдання у виховній роботі студентської молоді на 2013/2014 н. р. з урахуванням посилення індивідуальної роботи, адаптованої до потреб вікової групи; об’єднання студентської спільноти на основі духовних цінностей, християнської моралі та патріотизму; врахувавши, що виховна робота має стати бар’єром для агресивного впливу зовнішнього середовища (низькопробних ЗМІ, некоректної реклами, політичного, економічного, ідеологічного, етнічного цинізму);

- сприяти відродженню суспільно-корисної роботи студентів, студентського будівельного руху, створенню студентських будівельно-ремонтних і сервісних бригад, створенню вторинних робочих місць, а також розвитку студентського волонтерського руху тощо;

- два рази на рік проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в студентських колективах;

 • спільно з кафедрою здоров’я та реабілітації поліпшити якість спортивно-масової роботи зі студентами в позанавчальний час шляхом створення нових та активізації діючих спортивних секцій і клубів за інтересами. Охопити спортивно-масовою роботою близько половини контингенту студентів;

 • організувати протягом навчального року інтелектуальні конкурси між студентами інститутів університету (Брейн-ринги, „Що? Де? Коли?”);

 • поліпшити контроль за реалізацією вимог законодавства щодо організації роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування й інвалідами, соціального та стипендіального забезпечення студентів, оздоровлення, соціально-психологічної й інформаційно-правової підтримки студентів.

8. Проректорові з економіки й адміністративно-господарської діяльності доц. Хрульову О. М.:

8.1. до 01.10.2013 р. проаналізувати діючий механізм фінансово-господарської діяльності університету; подати ректорові, вченій раді пропозиції щодо його поліпшення;

8.2. вжити додаткових заходів щодо дотримання дисципліни в фінансовій і господарській діяльності, заощадження енергоспоживання, економії бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв’язку, утримання транспортних засобів, відряджень тощо;

8.3. спільно з бухгалтерією дотримуватися вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Порядку складання, затвердження, виконання розписних призначень та інших нормативно-правових актів, що стосуються фінансово-господарської діяльності;

8.4. продовжити роботу щодо подальшого поліпшення соціально-побутових умов для навчання та проживання студентів (в тому числі з числа осіб з особливими потребами); активно залучати студентів до впорядкування студентських гуртожитків;

8.5. до 01.11.2013 р. спільно з завідувачами кафедр, керівниками інститутів, ІОЦ (Шумаков М. В.) поновити на період до 2013 р. Програму забезпечення інститутів сучасною комп’ютерною технікою, засобами мультимедіа та придбання ліцензованого програмного забезпечення.

9. Керівникам інститутів, завідувачам кафедр:

9.1. здійснювати особистий контроль за своєчасною та належною підготовкою акредитаційних й ліцензійних справ напрямів (спеціальностей) підготовки, згідно графіків затверджених наказами від 08.07.2013 р. №72-од “Про ліцензування напрямів (спеціальностей) підготовки” та від 08.07.2013 р. №73-од “Про акредитацію напрямів(спеціальностей) підготовки”;

9.2. до 01.10.2013. р. завершити оновлення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою;

9.3. до 01.09.2013 р. розробити та затвердити в установленому порядку план організаційних заходів щодо прискорення адаптації студентів-першокурсників до особливостей навчання у вищій школі, організувати системну роботу тьюторів, зокрема закріпивши за кожним студентом-першокурсником викладача випускової кафедри;

9.4. до 25.10.2013 р. обговорити на засіданнях вчених рад інститутів, кафедр питання якості підготовки фахівців в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського освітнього простору та визначити шляхи її подальшого поліпшення; проаналізувати чинники відрахування студентів та визначити дієві заходи щодо зменшення кількості відрахованих студентів, особливо зі старших курсів;

9.5. забезпечити жорсткий оперативний контроль виконання студентами, які навчаються за індивідуальними графіками, вимог робочих програм навчальних дисциплін;

9.6. заохочувати студентів до написання курсових, дипломних та магістерських робіт іноземною мовою;

9.7. до 01.10.2013 р. розробити систему заходів щодо поліпшення кадрової ситуації в навчальних структурних підрозділах. На кафедрах поновити діяльність постійно діючих курсів, семінарів для підвищення кваліфікації викладачів, обміну досвідом;

9.8. до 15.09.2013 р. на засіданнях вчених рад інститутів, засіданнях кафедр проаналізувати стан організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, результативність впровадження кредитно-трансферної системи в інститутах і визначити ключові завдання на 2013/2014 н. р. з цього напряму;

9.9. вжити додаткових заходів щодо введення інноваційних форм і методів організації навчального процесу шляхом запровадження особистісно-орієнтованого підходу до студента, технологій саморегульованого навчання та розвивальних технологій освіти до яких входять:

- особистісно-орієнтовані технології, інтерактивні й імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика; забезпечити реалізацію права вибору першокурсниками дисциплін гуманітарного циклу (наказ МОН України від 09.07.2009 р. № 642 „Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”);

- когнітивно-орієнтовані технології: діалогічні методи навчання, семінари-дискусії, проблемне навчання, когнітивне інструктування, когнітивні карти, інструментально-логічний тренінг;

- діяльнісно-орієнтовані технології: методи проектів і спрямовуючих тестів, контекстне навчання, організаційно-діяльнісні ігри, комплексні дидактичні завдання, технологічні карти, імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів тощо;

9.10. спільно з відділом практики (Шилова Л. І.) з метою поліпшення практичної підготовки фахівців на всіх етапах здобуття вищої освіти:

9.10.1. до 01.10.2013 р. оновити комп’ютерну базу даних про установи, підприємства для проходження всіх видів практики, забезпечивши можливість вибору студентами місць майбутньої практики;

9.10.2. до 01.01.2013 р. поновити систему галузевих зв’язків між роботодавцями й інститутом для забезпечення належних умов для формування студентами професійних навичок під час проходження виробничої практики;

9.10.3. протягом навчального року розробити та впровадити програми ранньої адаптації випускників на робочих місцях, забезпечивши проходження практики в закладах їхнього майбутнього працевлаштування; продовжувати удосконалювати зміст навчальних та виробничих практик, шляхом розширення її пошуково-наукової складової;

9.10.4. посилити практику розробки та застосування критеріїв оцінювання ефективності практичної підготовки студентів з врахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи;

9.10.5. забезпечити відкриття кожною кафедрою університету профільних класів на базі загальноосвітніх шкіл м. Ялти та організувати науково-педагогічний супровід їхньої діяльності;

9.11. до 20.09.13 р. розробити систему дієвих заходів щодо покращення організаційно-методичного супроводу самостійної роботи студентів;

9.12. зосередити увагу науково-педагогічного персоналу на підготовці науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів, що повинна базуватися на нових принципах формування обсягів і структури педагогічного навантаження викладачів за формами та видами навчальних занять, застосування нових інформаційних технологій з урахуванням значного збільшення частки ефективної індивідуально-консультативної роботи зі студентами;

9.13. докорінно поліпшити систему управління інститутів, підвищувати дієвість поточного та підсумкового контролю за організацією навчального процесу; протягом навчального року провести соціологічне опитування за тематичними напрямами: „Якість вищої освіти очима студентів”, „Якість вищої освіти очима викладачів”, „Якість вищої освіти очима роботодавців”. Результати відповідних опитувань обговорити на засіданнях вчених рад інститутів із запрошенням ректора, проректорів, роботодавців і студентів;

9.14. посилити персональну відповідальність керівників інститутів за збереження наявної матеріально-технічної бази інститутів та її поліпшення. Спільно з опікунськими радами інститутів до 01.10.2012 р. розробити систему заходів щодо її поліпшення, пошуку позабюджетних коштів для розвитку інституту, залучення батьківської громадськості, студентства до організації поточного ремонту навчальних аудиторій тощо.

10. Завідувачеві бібліотеки Ковалерист Л. А.:

10.1. до 10.09.2013 р. спільно з завідувачами кафедр визначити рівень забезпечення студентів фаховою літературою (в т. ч. україномовною) та подати ректорові пропозиції щодо виділення коштів на першочергове придбання літератури, враховуючи ліцензійні умови надання освітньої діяльності;

10.3. вжити додаткових заходів щодо поліпшення забезпечення бібліотеки шкільними навчальними програмами, підручниками та посібниками згідно з переліком педагогічних спеціальностей університету;

10.4. спільно з Інформаційно-обчислювальним центром (Шумаков М. В.):

10.4.1. до 01.09.2013 р. вивчити можливість і подати пропозиції ректорові щодо подальшого розширення комп’ютерної мережі бібліотеки та створення на її базі локальної інформаційно-комунікаційної мережі;

10.4.2. продовжити формування сучасного довідкового апарату, електронних каталогів, виготовлення власної інформаційної навчальної продукції, електронної бібліотеки, забезпечення широкого доступу користувачів до інформаційної продукції.

10.4.3. протягом навчального року продовжити роботу з наповнення депозитарію підручників із мультимедійним супроводом, електронних начально-методичних комплексів, електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових комп'ютерних програм, навчальних відеофільмів, аудіозаписів та інших матеріалів.

11. Контроль за виконанням рішення конференції колективу, вченої ради залишити за проректорами університету.

 

 

Скоро

В расписании событий возможны изменения в связи с COVID-19

 20 сен 2021 
VI Международная научно-практическая конференция «Дистанционные образовательные технологии» (ДОТ’2021)

 23 сен 2021 
Межкафедральная студенческая научно-практическая конференция  «От идеи до создания. Строительство Крымского моста» совместно с кафедрой истории, краеведения и методики преподавания истории

 06 окт 2021  10:00
Всероссийская научно-практическая конференция «Литературный травелог: крымский вектор»

 07 окт 2021 
Всероссийский научно-практический форум с международным участием «Психология в современном мире»

 13 окт 2021 
III Международная научно-практическая конференция «Профилактика девиантного поведения детей и молодёжи: региональные модели и технологии»

 18 окт 2021 
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и практика»

 18 окт 2021 
Всероссийская научно-практическая конференция «Многонациональный Крым. Диалог культур, религий и народов»

 19 окт 2021 
Межкафедральная научно-практическая конференция «Истоки Российской империи» (к 300-летию провозглашения Петра I Императором)

 05 нояб 2021 
Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные вопросы в области вокально-хоровой исполнительской культуры и педагогики» (в рамках ХI Всероссийского Фестиваля-конкурса вокального искусства им. Николая и Миллии Полудённых)

 10 нояб 2021 
Межкафедральная студенческая научно -практическая конференция  «Дизаин и бизнес»

 11 нояб 2021 
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Студенческая практика – ключ к будущей профессии»

Библиотека

Электронный каталог нашей библиотеки

Доступные электронный библиотечные системы и информационные ресурсы

EP Urayt

 zna logo8

 banner lan

univer lib

consultant

 IPRbooks

Полный список доступных электронных библиотечных систем.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации