Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте.

 Для участі у роботі конференції необхідно сплатити до 01 лютого в 2014 р. організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов'язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 250 грн. поштовим переказом за адресою: Рудакової Ользі Олександрівні, звичайним почтовим переказом - до запитання, м.Ялта, Крим, Україна, 98600

У графі переказу "для письмового повідомлення" вказати точні дані учасника.

Матеріали на конференцію (заявка, тези/стаття, копії квитанції про сплату орг. внеску та пересилання (все одним переказом) надсилати звичайним листом і обов'язково електронною поштою:

(Е- mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Транспортні витрати, проживання та харчування учасники сплачують самостійно.

 

Заїзд учасників 19 березня 2014.

Початок роботи - 20 березня в 2014 р. в 13-00

Контактна інформація:

Рудакова Ольга Олександрівна

Тел: +38 0654 32 21 14

Адреса оргкомітету:

РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

вул. Севастопольська, буд 2а , м. Ялта

98635 , Україна

 

Голова оргкомітету:

Ректор РВНЗ "КГУ " (м.Ялта)

д. п. н. , професор , академік НАПН України

ГЛУЗМАН Олександр Володимирович

Протокол - менеджмент:

Рудакова Ольга Олександрівна

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково - практичній конференції

«Тенденції розвитку

вищої освіти в Україні: Європейський вектор»

 

Прізвище _______________________________________

ім'я ____________________________________________

По батькові _____________________________________

Вчений ступінь __________________________________

Вчене звання ____________________________________

Установа (без скорочень) __________________________

________________________________________________

Посада _________________________________________

Адреса для листування ( індекс) ____________________

________________________________________________

Телефон ( моб. ) _________________________________

Факс ___________________________________________

E - mail _________________________________________

 

ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити ) :

Виступити з доповіддю

Виступити з інформацією

Брати участь як слухач

 

Секція (номер і назва повністю) ____________________

________________________________________________

Назва доповіді ___________________________________

________________________________________________

 

Потреба в проживанні ( так, ні)

Підпис _______________

 

Для оформлення програми (зразок)

є обов'язковим для заповнення

 

Педагогічні технології професійної підготовки працівників шкіл інтернатного типу

Тищенко Лілія Євгенівна, асистент кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна)

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 

Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі конференції та виступити з доповіддю чи повідомленням!

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Технічне забезпечення: мультимедійний проектор, інтерактивна дошка SmartBoard.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ :

Секційне засідання :

"Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців вищих навчальних закладів у контексті Європейського вектора розвитку" з обговоренням таких тем:

- Інтеграція вітчизняної освіти у світову освітню систему.

- Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні.

- Компетентнісній підхід до професійної освіти в рамках Болонського процесу.

- Методологічні та методичні засади підготовки фахівців в умовах реалізації Болонського процесу

- Сучасні інформаційні технології як напрям підвищення конкурентоспроможності майбутнього фахівця.

Секційне засідання :

"Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону" з обговоренням таких тем:

- Управління та моніторинг освіти в умовах поліетніческого регіону.

- Особливості підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для забезпечення розвитку освіти в поліетнічніх регіонах: історичні, теоретичні та практичні аспекти.

- Формування соціальних компетентностей на принципах "культури миру" і толерантності.

- Історичний аспект розвитку освіти в полікультурному регіоні.

Секційне засідання:

"Психолого-педагогічні основи формування сучасного освітнього середовища" з обговоренням таких тем:

- Психологічний супровід сучасних освітніх технологій.

- Психологічні аспекти моделювання освітнього простору сучасних освітніх закладів.

- Інноваційні методи підготовки майбутніх психологів.

Секційне засідання :

«Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: актуальні питання при підготовці майбутніх спеціалістів вищої школи»

  • Можливості використання сучасних маркетингових інструментів в діяльності туристичних підприємств;

  • Методологія наукових досліджень у економічних галузях;

  • Критерії ефективності підготовки спеціалістів з менеджменту, фінансів та банківської справи

Планується проведення круглих столів з тем::

  • Інклюзивна освіта молоді та дітей з особливими потребами

  • Сучасний підхід до методики викладання філологічних дисциплін. Літературознавство

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Коректорський (паперовий) варіант: формат А4, Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали, обсяг тез - не менше 4 сторінок.

Електронний варіант: Word 97-2003, А4, брошура, Times New Roman, кегль 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: усередині, зовні, зверху, знизу - 2см. Абзацний відступ 0,75см. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки повинні бути виконані у відповідному масштабі.

У лівому куті - обов'язковий індекс УДК. Посередині великими літерами - заголовок статті. У правому куті - курсивом прізвище, ім'я ,по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (повністю), далі - текст з вирівнюванням по ширині.

Наприкінці тез обов'язково: 3 резюме (5-6 пропозиції трьома мовами), ключові слова (англійською, російською, українською); література (не більш 5-7 найменувань, посилання в тексті на кожне джерело обов'язкове, наприклад [4 , c . 7 ]).

Увага! Матеріали з використанням комп'ютерного перекладу не приймаються.

 

Оформлення тез згідно вимог Бюл. ВАК № 5 , 2009. Тези повинні бути структуровані, кожен елемент повинен бути виділений жирним шрифтом: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з актуальними науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, визначення раніше невирішених складових загальної проблеми; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та пропозиції щодо подальших досліджень у зазначеному напрямку (дивись ЗРАЗОК).

Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Парнівода К.С. тези ; Парнівода К.С. заявка.

Тези, що не оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК № 5, 2009, чи не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.

За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез конференції за рахунок оргвнеску.

 

 

 ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО 01.02.2014р.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯТЕЗ

УДК

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ

ПушкоОленаВолодимирівна, аспіранткафедри психології, РВНЗ"Кримськийгуманітарнийуніверситет" (м.Ялта)

Становленняпроблеми.

Аналіздослідження.

метастатті

Викладосновногоматеріалудослідження.висновки

Резюме.

Ключовіслова:

Резюме.

Ключовіслова:

Summary.

Keywords:

Література

 

 

НАВКАЗАНУЕЛЕТРОНУПОШТУМАТЕРІАЛИДЛЯПРОФЕСІЙНОГОВИДАННЯНЕПРИЙМАЮТЬСЯ!